Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj služby / produktu alebo on-line produktov na internetovej stránke www.officezrucnosti.sk, prípadne produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát (ďalej len „Produkty“ v príslušných gramatických tvaroch).

Predávajúci:

Martina Révayová – OFFICEzručnosti
Kadnárova 9946/93, 831 06 Bratislava-Rača
IČO: 44301243
DIČ: 1071471401

Bankové spojenie: Tatra Banka, č. ú.: SK77 1100 0000 0029 4806 5895
telefónne číslo: 00 421 904 898 403,
e-mail: info@officezrucnosti.sk

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienkysa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Elektronické produkty a fyzické produkty sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou týchto produktov súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z týchto materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. 

1. Objednávka Služby/ Produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci objednáva vybrané služby/ produkty vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.officezrucnosti.sk spoločnosti Martina Révayová – OFFICEzručnosti, a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 8. týchto Obchodných podmienok.

Zaradenie všetkých prihlásených do kurzu sa uskutočňuje podľa poradia došlých objednávok. V prípade, že je termín zvoleného kurzu už naplnený, budete kontaktovaní klientským servisom s ponukou alternatívnych termínov konania.

Po prijatí objednávky odošle školiacim strediskom OFFICEzručnosti každému prihlásenému účastníkovi pozvánku na školenie a objednávateľovi je zároveň zaslaná zálohová faktúra.

Účastnícky poplatok zahŕňa výučbu, študijné materiály zdieľané formou Google Drive bez možnosti stiahnutia a vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu. V cene kurzu sú zahrnuté aj teplé a studené nápoje počas prestávok. Cena kurzu nezahŕňa obed.

2. Úhrada kurzu

Účasť na kurze je podmienená úhradou zaslanej zálohovej faktúry tak, aby bola príslušná suma poukázaná na účet firmy OFFICEzručnosti – Martina Révayová, Kadnarova 93, 83106 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným úrad Bratislava I., Číslo živnostenského registra: 110-179718, IČO:44301243, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre. Nezaplatenie zálohovej faktúry nie je považované za riadne zrušenie kurzu.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať službu Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3. Spôsob platby

1. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho (platba trvá 1-2 dni)
– pokyny k platbe vo forme zálohovej faktúry pošle Predávajúci Kupujúcemu v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky
– pri platbe Kupujúci uvádza príslušný variabilný symbol, čo pomôže rýchlemu spárovaniu
b) od 1.8.2020 online prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments, s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov; čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti ComGate Payments, s.r.o.

Prípadne ďalšie spôsoby platby Kúpnej ceny budú uvedené na webových stránkach www.officezrucnosti.sk, alebo dohodnuté priamo medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
Kúpna cena sa hradí v mene EUR.

2. Splatnosť kúpnej ceny

V prípade bezhotovostného bankového prevodu je Kúpna cena splatná do 5 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.
Dátum splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre, v pokynoch k platbe.
Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania úhrady Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.
Po prijatí platby Predávajúci vystaví doklad o prijatí Kúpnej ceny, ktorý Kupujúci obdrží v prípade využitia online platobnej metódy po uskutočnení úhrady do 24 hodín od jej realizácie,v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4. Dodacie podmienky

1. Pri kurzoch, prednáškach, workshopoch, seminároch a iných hromadných akciách je termín a miesto špecifikované na príslušnej podstránke k danej službe.

2. Pri osobných konzultáciách je termín dodania služby definovaný pred vystavením objednávky a dohodnú sa na ňom vzájomne obe strany.

3. Pri on-line produktoch je termín dodania 24 hodín od prijatia platby Predávajúcim. Zákazník dostane elektronický produkt e-mailom.

4. Pri fyzických produktoch alebo nahratých na elektronickom nosiči dát je dodacia lehota 7dní od prijatia platby Predávajúcim.

5. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

6. Kupujúci má nárok na dodanie všetkých zakúpených služieb.

7. Nárok na prezentované darčeky alebo bonusy zdarma, nie je vynutiteľný. Prípadné zľavy nie je možné kombinovať.

8. Kupujúci môže pri jednej Službe alebo jednom Produkte využiť len jednu zľavu, t.j. zľavy nie je možné kombinovať a kumulovať.

5. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

1. Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám.

2. Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

6. Poštovné a balné

Výška poštovného a balného je uvedená v každom objednávkovom formulári na stránke www.officezrucnosti.sk

7. Záručné podmienky a reklamácie

Na produkty zakúpené prostredníctvom stránky www.officezrucnosti.sk platí zákonná záručná doba 14 dní. V prípade nespokojnosti vám vrátime peniaze naspäť.

Záručné doby podľa tohto odseku začínajú plynúť od prevzatia produktu Kupujúcim.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle 00 421 904 898 403 alebo na e-mailovej adrese info@officezrucnosti.sk. Ak bude reklamácia odôvodnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo fyzického produktu do 48 hodín od potvrdenia reklamácie.

8. Storno podmienky

8.1 Kurzy

Žiadosť o bezplatné zrušenie kurzu (storno) alebo presun konania kurzu prijímame písomne najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. Kurz Profesionálna office manažérka musí byť zrušení najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu, v opačnom prípade si účtujeme storno v 100% výške ceny kurzu.

8.2 Všeobecne ku storno podmienkam

Pri neskoro podanej žiadosti o storno sme nútení účtovať 100% storno poplatky. 

 

9. Organizačné zmeny

Školiace stredisko OFFICEzručnosti si vyhradzuje právo presunúť dátum konania kurzu z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky prúdu, náhle ochorenie lektora atď.).

Školiace stredisko OFFICEzručnosti si tiež vyhradzuje právo neakceptovať plánovaný kurz, ak sa ani 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu záväzne neprihlásilo viac ako 5 uchádzačov. V tomto prípade bude s už prihlásenými uchádzačmi dohodnutý dohodou nový termín konania.

Obchodné podmienky sú platné od 15. 11. 2018.

Zmeny obchodných podmienok vyhradené.