1. Objednanie kurzu

Prihlášky na kurzy zabezpečované školiacim strediskom OFFICEzručnosti sú prijímané písomne, e-mailom alebo prostredníctvom prihláškového formulára na webových stránkach. Tlačené aj elektronické prihlášky sú považované za záväzné. Zaradenie všetkých prihlásených do kurzu sa uskutočňuje podľa poradia došlých objednávok. V prípade, že je termín zvoleného kurzu už naplnený, budete kontaktovaní klientskym servisom s ponukou alternatívnych termínov konania.

Po prijatí objednávky odošle školiacim strediskom OFFICEzručnosti každému prihlásenému účastníkovi pozvánku na školenie a objednávateľovi je zároveň zaslaná zálohová faktúra.

Účastnícky poplatok zahŕňa výučbu, študijné materiály zdieľané formou Google Drive bez možnosti stiahnutia a vystavenie osvedčenia o absolvovaní kurzu. V cene kurzu sú zahrnuté aj teplé a studené nápoje počas prestávok. Cena kurzu nezahŕňa obed.

2. Úhrada kurzu

Účasť na kurze je podmienená úhradou zaslanej zálohovej faktúry tak, aby bola príslušná suma poukázaná na účet firmy OFFICEzručnosti – Martina Révayová, Kadnarova 93, 83106 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným úrad Bratislava I., Číslo živnostenského registra: 110-179718, IČO:44301243, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre. Nezaplatenie zálohovej faktúry nie je považované za riadne zrušenie kurzu.

3. Storno podmienky

3. 1 Kurzy

Žiadosť o bezplatné zrušenie kurzu (storno) alebo presun konania kurzu prijímame písomne najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu.

3. 4 Všeobecne ku storno podmienkam

Pri neskoro podanej žiadosti o storno sme nútení účtovať 100% storno poplatky. 

4. Organizačné zmeny

Školiace stredisko OFFICEzručnosti si vyhradzuje právo presunúť dátum konania kurzu z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky prúdu, náhle ochorenie lektora atď.).

Školiace stredisko OFFICEzručnosti si tiež vyhradzuje právo neakceptovať plánovaný kurz, ak sa ani 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu záväzne neprihlásilo viac ako 5 uchádzačov. V tomto prípade bude s už prihlásenými uchádzačmi dohodnutý dohodou nový termín konania.

Obchodné podmienky sú platné od 15. 11. 2018.

Zmeny obchodných podmienok vyhradené.